Imieniny: Lecha, Lutoslawa

Wydarzenia: Dzień Roku Przestępnego

Sobota po Popielcu

Program ŚDM

Opis idei czuwania z Ojcem Świętym

campus misericordiae fot. Łukasz Kaczyński

Czuwanie modlitewne, które będzie odbywać się między Krakowem a Wieliczką, na polach już obecnie nazywanych Campus Misericordiae, rozpoczyna szczytowy moment Dni Młodych. Sama nazwa tego miejsca jest bardzo znacząca Pole Miłosierdzia. Nazwa powstała w zamyśle ludzi przygotowujących ten teren na spotkanie młodych. Rozumiejąc sens przesłania tych Dni - Błogosławieni miłosierni - na miejscu refleksji o Miłosierdziu Bożym postawili dom pomocy ludziom w cierpieniu. Pozostanie on jako świadectwo doświadczenia wiary z okresu przygotowania ŚDM Kraków 2016, ale także będzie nieustannie przypominał o sensie tego, co tutaj się dokonało.

 

Samo czuwanie jest mocno zakorzenione w tradycji chrześcijańskiej. Stanowi nawet jakąś formę życia chrześcijańskiego. Oznaczało ono czas modlitwy, medytacji i śpiewu w oczekiwaniu na wydarzenie zbawcze, co dla nas wierzących oznaczało zawsze celebrację sakramentów świętych, a szczególnie Eucharystii. Ta Eucharystia odbędzie się następnego dnia rano, a całe czuwanie ma prowadzić właśnie do niej.

Treść sobotniego czuwania została osnuta wokół modlitwy ŚDM Kraków 2016. Szczególnie zostały tam uwzględnione słowa: "Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi". Sens tej modlitwy zostanie podkreślony przez świadectwa ludzi, którzy odzyskali nadzieję pod wpływem łaski Bożej.

Światowe Dni Młodych Kraków 2016 są prawdopodobnie jednym z najważniejszych wydarzeń Roku Świętego i prawdopodobnie to one wpłynęły na ogłoszenie Roku Miłosierdzia w Kościele powszechnym. Czuwanie więc w dniu dzisiejszym rozpocznie się od przejścia Ojca Świętego, wraz przedstawicielami wszystkich kontynentów, przez Bramę Miłosierdzia. Symbolizuje ona, jak dobrze wiemy, Chrystusa Miłosiernego i Jego zbawcze dzieło. To On ogłasza Ewangelię Miłosierdzia i przynosi łaskę Odkupienia wszystkim, którzy zbliżają się do Niego. Ta Brama stanie niedaleko ołtarza głównego na Campus Misericordiae. Stanowi pewne centrum całego placu, na którym gromadzi się ta wielka wspólnota Kościoła. Zbliżenie się do Chrystusa Miłosiernego, do źródła miłosierdzia, stanowi punkt kulminacyjny sobotniego czuwania i stanowi cel drogi wszystkich tych dni. Jednak takich miejsc będzie w Krakowie więcej i młodzi będą mogli skorzystać z łaski Roku Świętego w dowolnym momencie.

Codziennie w czasie tego ogólnoświatowego spotkania młodych pojawiają się Patronowie tych dni święty Jan Paweł II i święta Siostra Faustyna. W czasie tego czuwania chcemy zbliżyć się do nich w szczególny sposób, aby pomogli nam odkryć bogactwo Bożego Miłosierdzia, prawdziwe oblicze Jezusa Miłosiernego. Swoje słowo dopowie nam także Papież Franciszek i jako Pasterz Kościoła powszechnego podprowadzi nas do samego Jezusa. Już tradycyjnie punktem centralnym tego czuwania w czasie ŚDM jest oczywiście krótka adoracja Najświętszego Sakramentu, jako akt wiary i zaczerpnięcie ze źródła Miłosierdzia. Długa refleksja poprzedzająca adorację, oparta na scenach i śpiewach, znajdzie swoje dopełnienie w cichej modlitwie na kolanach przed Zbawicielem i śpiewie Koronki do Bożego Miłosierdzia. To będzie punkt kulminacyjny tego wieczoru.

Wystawienie Najświętszego Sakramentu będzie odbywało się na ozdobnej części ołtarza, „Światło Pojednania i Pokoju” przeznaczonego do Sanktuarium Matki Słowa w Kibeho w Rwandzie, gdzie przy współpracy z opiekującymi się tym maryjnym Sanktuarium Księżmi Pallotynami, utworzone zostanie już wkrótce kolejne Międzynarodowe Centrum Modlitwy o Pokój, w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie „Communita Regina della Pace” Dzieła „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”.

Wykonany w gdańskiej pracowni artystycznej „Drapikowski Studio” ołtarz, podobnie jak wcześniejsze realizacje, charakteryzuje się bogatą symboliką religijną.

Centrum otwartego ołtarza to znajdujący się pod sercem Maryi Jezus Eucharystyczny będący Światłem świata, oświecającym każdego człowieka (por. św. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis Splendor, nr. 1). Maryja natomiast ukazana jest w oryginalnym ujęciu znanej w ikonografii postaci Krzewu Gorejącego Mojżesza. W obrazie płonącego, lecz nie spalającego się krzewu, Maryja to płonąca ogniem miłości Bożej Matka-Dziewica. Warto zwrócić uwagę na Jej piękną, utkaną ze srebrnych kwiatów szatę. Jest to artystyczne nawiązanie do obrazu, który Matka Boża przedstawiła widzącym w jednej z wizji w Kibeho. Zobaczyli w niej oni ogród pełen kwiatów, który Maryja nakazała im podlewać, a który rozrastał się w miarę jak powiększały się rzesze osób nawróconych.

Wyraźnym nawiązaniem do przesłań Matki Słowa są również sceny zaprezentowane na skrzydłach Tryptyku, przedstawiające Tajemnice Różańca do 7 Boleści Maryi. Do odmawiania tej modlitwy wzywała bowiem Maryja w swoich słowach, obiecując, że zaowocuje ona prawdziwym żalem za grzechy.

W górnej części otwartego Tryptyku widoczny jest typowo „afrykański motyw” – unoszące się ku niebu niczym linie elektrokardiogramu symbole rwandyjskie – znak bijącego w rytm modlitwy serca, które potrzebuje Światła Chrystusa, źródła autentycznego pojednania i pokoju.

Po zamknięciu, ołtarz ukazuje wykonane w formie srebrnych płaskorzeźb postaci Apostołów Bożego Miłosierdzia: św. Jana Pawła II i św. Siostrę Faustynę, wraz z ich relikwiami. Świadectwo życia tych świętych przypomniało światu prawdę, że najprostsza droga do Chrystusa prowadzi przez Maryję i że jedynie w świetle Jego Miłości Miłosiernej możliwe jest prawdziwe pojednanie i pokój.

Stowarzyszenie „Communita Regina della Pace” (Wspólnota Królowej Pokoju) powstało w 2008 roku w Radomiu z inicjatywy osób pragnących aktywnie promować pokój i pojednanie pomiędzy ludźmi i narodami, zwłaszcza w miejscach boleśnie dotkniętych skutkami konfliktów zbrojnych. Swoją misję Stowarzyszenie realizuje w formie Dzieła „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”. Jest to projekt utworzenia na świecie dwunastu Międzynarodowych Centrów Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji Pokoju. Materialnym znakiem duchowego dzieła są ołtarze adoracji Najświętszego Sakramentu wraz z monstrancją nawiązującą do wizerunku Matki Bożej. Powstają one w Polsce, w pracowni gdańskich artystów Mariusza i Kamila Drapikowskich. Aktualnie projekt realizowany jest w następujących miejscach: Betlejem (Ziemia Święta), Oziornoje (Kazachstan), Yamoussoukro (Wybrzeże Kości Słoniowej), Kibeho (Rwanda), Namyang (Korea Południowa) oraz Dagupan (Filipiny). Równocześnie Stowarzyszenie „Communita Regina della Pace” propaguje Apostolstwo Pokoju czyli zobowiązanie do codziennej modlitwy i adoracji w intencji pokoju. Inicjatywa ta skierowana jest do wszystkich osób, którym zależy na budowaniu trwałego pokoju na świecie. Czuwanie zakończy się oczywiście modlitwą do Matki Bożej. Będzie to nasz Apel Jasnogórski śpiewany po łacinie, podobnie jak było to w czasie ŚDM w Częstochowie, w roku 1991. Atmosfera modlitwy, refleksji i radości ze spotkania z Chrystusem będzie trwała nadal i przerodzi się w modlitwę uwielbienia, charakterystyczną dla grup dzisiejszej młodzieży.

Źródło:
;