Imieniny: Wawrzynca, Kosmy, Damiana

Wydarzenia: Europejski Dzień Ptaków

Życie

20-lecie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

wręczenie nagród przyjaciel życia fot. Polskie Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z okazji jubileuszu 20-lecia działalności 19 maja przyznało nagrody Przyjaciel Życia. Pierwszymi laureatami zostali prof. Wanda Półtawska, dr Rafał Michalik, Teresa Król, prof. Alicja Grześkowiak. Tytuł Cichy Bohater przyznano natomiast państwu Annie i Zbigniewowi Kasprzykom, którzy wychowują trójkę dzieci, w tym chorego Karola.

 

W czasie uroczystej gali z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, która odbyła się 19 maja w Kinie Kijów. Centrum w Krakowie po raz pierwszy wręczono nagrody Przyjaciel Życia. Wyróżnieni zostali:

  • Wanda Półtawska jest lekarzem psychiatrą, współpracowała z kard. Karolem Wojtyłą a póżniej Janem Pawłem II zajmując się tematyką miłości małżeńskiej i odpowiedzialnego rodzicielstwa. W latach 60. zorganizowała Instytut Teologii Rodziny przy ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i kierowała nim przez 33 lata, szkoląc narzeczonych, małżonków i księży. W latach 80. wykładała w Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Zajmowała się też, w oparciu o swe doświadczenia w poradnictwie, wpływem przerywania ciąży na psychikę kobiety oraz wpływem postawy antykoncepcyjnej na współżycie małżeńskie i rodzinne.
  • Rafał Michalik od 1964 roku pracuje jako pediatra. Od początku działalności zawodowej swą służbę lekarską wiązał z zaangażowaniem w obronę życia człowieka, dając przykład innym swoją postawą. W 1990 r. uczestniczył w tworzeniu Fundacji Pro Humana Vita, przy której uruchomił Przychodnię Zdrowia Rodziny, co umożliwiło realizowanie celów Fundacji w praktyce (pomoc rodzinom, a w szczególności matkom oczekującym na narodzenie poczętych dzieci). Jeszcze w okresie PRL-u opracował broszurę pt. „Ocal życie bezbronnemu”, która zawierała bogaty zestaw materiałów dotyczących obrony życia dzieci przed urodzeniem. Jest współzałożycielem Małopolskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i współzałożycielem sekcji obrony życia w Polskim Towarzystwie Lekarskim. Jest też współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka oraz od początku współtwórcą - jako członek redakcji - zeszytów problemowych „Służba Życiu”.
  • Teresa Król jest pedagogiem i metodykiem z powołania. Dzięki jej staraniom w czasach rządów ministra Mirosława Handkego do polskich szkół zostało wprowadzone wychowanie do życia w rodzinie. Polski model WDŻ to tzw. edukacja abstynencka, wychowująca dzieci i młodzież do czystości przedmałżeńskiej, a następnie do wierności żonie/mężowi przez całe życie. Teresa Król jest autorką serii podręczników dla młodzieży, a także pomocy metodycznych dla nauczycieli. Wielokrotnie krytykowana i wyśmiewana przez środowiska lewicowo-feministyczne, nigdy nie przestała pokazywać młodzieży wartości małżeństwa i rodziny.
  • Alicja Grześkowiak jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. W latach 1989-2001, przez cztery kolejne kadencje była senatorem RP i pełniła funkcję wicemarszałka i marszałka Senatu. Członek i konsultor Papieskiej Rady ds. Rodziny i Papieskiej Akademii Życia. Była współautorką projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczętego oraz inicjatorką odrzucenia przez Senat nowelizacji z 1996 roku ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. W grudniu 1996 roku opracowała wniosek grupy senatorów do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia niezgodności przepisów liberalizujących dopuszczalność przerywania ciąży zawartych we wspomnianej ustawie z Konstytucją i reprezentowała wnioskodawców przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wniosek ten został w zasadniczej części uwzględniony. Założyła Fundację Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu. Była także (w 1992 r.) inicjatorką spotkania założycielskiego Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka przyznało także nagrodę w kategorii Cichy Bohater. Wyróżnieni zostali Anna i Zbigniew Kasprzykowie - rodzice Karola, Zosi i Anielki. Najstarszy, 14-letni syn, urodził się z agenezją ciała modzelowatego i wieloma innymi schorzeniami. Kiedy rodzice dowiedzieli się o stanie zdrowia swojego nienarodzonego dziecka, ani przez chwilę nie zastanawiali się, czy pozwolić mu się narodzić. Prowadzący galę Marcin Nowak podkreślał, że na najwyższe uznanie zasługuje postawa ojca Karola, Zbyszka, który poświęcając dla swojego syna swoją karierę zawodową, stał się nie tylko jego najlepszym rehabilitantem, ale też najwspanialszym przyjacielem. To dzięki niemu Karol, który miał nigdy nie chodzić, postawił swoje pierwsze kroki.

„Anna i Zbigniew Kasprzykowie, rodzice Karola, Zosi i Anielki, są dla nas wzorem miłości małżeńskiej i rodzicielskiej, a statuetkę Cichy Bohater otrzymują za postawę pro-life w codzienności, wyrażającą się w miłości rodzicielskiej i zaangażowaniu w ochronę życia i godności dzieci nienarodzonych i niepełnosprawnych” - mówił Marcin Nowak zaznaczając, że wyróżnienie to jest formą podziękowania wszystkim rodzicom, którzy przyjęli swoje dzieci z miłością.

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się od mszy św. pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, który w kościele Niepokalanego Serca Maryi przy Klasztorze Sióstr Felicjanek w Krakowie mówił, że „być chrześcijaninem, przeżywać swoją chrześcijańską godność to także stać na straży życia drugiego człowieka”.

„Wiemy, że przychodzi nam zmagać się o życie brata w cywilizacji śmierci, która zmierza do samozagłady. My na przekór temu mamy budować cywilizację miłości. Tej miłości, która jest z Boga dla drugiego człowieka” – powiedział metropolita krakowski. Arcybiskup wskazał, że przejawem cywilizacji śmierci jest także negacja wartości małżeństwa i rodziny oraz uznawanie związków będących ich zaprzeczeniem. Metropolita przypomniał, że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, błogosławiąc ich miłości i płodności. Chrześcijanie wszędzie i za wszelką cenę muszą budować cywilizację miłości, ukazując piękno życia rodzinnego. Świat jeszcze za czasów Nerona prześladował wierzących w Chrystusa, jednocześnie podziwiając ich heroiczną postawę. „Możemy cierpieć z powodu przemożnej cywilizacji śmierci, ale musimy pokonywać ją siłą miłości, która płynie z wysoka od samego Boga, Który jest miłością” – powiedział abp Jędraszewski.

Uroczysta jubileuszowa gala w Kinie Kijów. Centrum rozpoczęła się od koncertu zespołu Jakubowe Muszelki, który premierowo zagrał piosenki z czwartej płyty „Tutaj życie” w całości poświęconej rodzinie.

List do organizatorów i uczestników jubileuszowych obchodów PSOŻC skierował prezydent Andrzej Duda. „Dziękuję Państwu jako Prezydent Rzeczypospolitej, której Konstytucja stoi na straży obywateli i chroni życie ludzkie, będące jedną z fundamentalnych wartości w polskim prawie, tradycji i obyczajach. Jestem przekonany, że Państwa działalność stanowi ważny i cenny wkład w dzieło budowania społeczeństwa i kultury opartych na pojęciu dobra wspólnego, życzliwości i wzajemnej solidarności” - napisał prezydent Andrzej Duda.

20 lat działalności Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka podsumował Wojciech Zięba, prezes Stowarzyszenia i syn śp. dr. inż. Antoniego Zięby, twórcy PSOŻC i ruchu pro-life w Polsce. Misją Stowarzyszenia jest troska o ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci, która realizowana jest poprzez edukację, modlitwę i pomoc charytatywną.

Wśród działań edukacyjnych prezes PSOŻC wymienił m.in. publikację i rozpowszechnianie zdjęć dzieci nienarodzonych czy 1700 wystaw pro-life, które prezentowano na całym świecie. Żeby podkreślić rozmiary działalności Stowarzyszenia, Wojciech Zięba przeliczył, że 16,7 mln egzemplarzy ulotek wydanych przez PSOŻC to 55 tys. km wstęgi, która mogłaby 1,5 raza opasać Ziemię, a 3 mln egzemplarzy broszury „Michalik” i gazety pro-life „Służba Życiu” ważyły 150 ton, czyli tyle ile 25 słoni afrykańskich.

PSOŻC przeprowadziło 15 edycji Konkursu im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, na który wpłynęło 20 tys. prac oraz cztery edycje konkursu akademickiego, w którym wzięło udział 61 absolwentów studiów wyższych. Działania edukacyjne Stowarzyszenia to także 1,2 mln imiennych listów wysłanych do polityków, dziennikarzy i innych wpływowych osób; 500 audycji radiowych i programów telewizyjnych; blisko pół miliona płyt z filmami pro-life; 12 konferencji i sympozjów naukowych czy pierwszy videoblog pro-life w Polsce prowadzony przez śp. dr. inż. Antoniego Ziębę.

Jak podkreślał Wojciech Zięba, fundament Stowarzyszenia stanowi modlitwa. PSOŻC wyrosło zresztą z Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci. Stowarzyszenie wydało m.in. Modlitewnik obrońcy życia, zorganizowało 39 pielgrzymek obrońców życia na Jasną Górę, a aktualnie prowadzi peregrynację figury Matki Bożej Brzemiennej.

W ramach konkretnej pomocy Stowarzyszenie przygotowywało m.in. tysiące paczek żywnościowych i setki wyprawek szkolnych. Dziesiątki rodzin objęło stałą pomocą, a 1300 otrzymało doraźne wsparcie. Dziś PSOŻC w ramach dwóch funduszy pomaga rodzinom wychowującym chore dziecko (500 zł przez 10 miesięcy) oraz wspiera rodziny, które mimo trudności materialnych zdecydowały się przyjąć na świat dziecko (300 zł do ukończenia drugiego roku życia dziecka). Stowarzyszenie pomaga także samotnym matkom udzielając im wsparcia finansowego czy psychologicznego.

Uroczystości zakończyła prezentacja blisko pół godzinnego filmu dokumentalnego „Inżynier” poświęconego życiu i działalności śp. dr. Inż. Antoniego Zięby, założyciela Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka i współtwórcy ruchu pro-life w Polsce.

Oceń treść:
Źródło:
;