Imieniny: Rudolfa, Roberta

Wydarzenia: Światowy Dzień Chorych Na Chemofilię

Małopolska

Konferencja: Prywatność w mediach - prywatność i społecznościowość mediów

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Sekcja „Aksjologia Komunikowania” Polskiego towarzystwa Komunikacji Społecznej zapraszają na IX międzynarodową konferencję naukową Etyki mediów Prywatność w mediach - prywatność i społecznościowość mediów (Privacy in Media – Private and Social Media), która odbędzie się w Krakowie w dniach 13-14 maja br.

 

Media są dziś największym areopagiem, na którym sfera prywatności spotyka się ze sferą publiczną. Areopag był kiedyś symbolem szacunku dla prywatności w sferze publicznej. Na współczesnym medialnym areopagu pojawiają się tendencje przekraczania granic w odsłanianiu sfery prywatnej w sferze publicznej. Prywatność odsłania się w sferze publicznej dobrowolnie lub w  sposób naruszający jej etyczną osłonę. Konferencja Etyki Mediów ma na celu poszukiwanie i wskazanie mechanizmów ochrony prywatności w mediach publicznych, prywatnych i społecznych oraz ochrony sfery dobra publicznego w mediach prywatnych.

Media  kryją  w sobie  ogromny potencjał  informacji, wiedzy i  wartości  ważnych  dla  życia prywatnego i dla troski o dobro publiczne, które można i trzeba odkrywać, poznawać i skutecznie wykorzystywać.  Niestety, media  przyczyniają  się  także  do  naruszania prywatności  w  imię  celów społecznych, a także naruszają dobro wspólne w imię prywatnej własności mediów komercyjnych. Relacja prywatności do sfery publicznej ma nie tylko wymiar poznawczy, ale i konsekwencje etyczne, bo zło wynika często z nieodpowiedzialnego przekraczania granic między sferą prywatną i publiczną. Warto  zatem badać  współczesne media  i  poszukiwać  medialnych  sposobów  ochrony  prywatności w   kontekście   dobra wspólnego   oraz   ochrony   dobra   wspólnego   w     kontekście     interesów prywatnych. Odpowiedzi na te i inne problemy i dylematy będziemy szukać w czasie IX międzynarodowej konferencji naukowej Etyki mediów w Krakowie Prywatność w mediach – prywatność i społecznościowość mediów. Privacy in Media – Private and Social Media, Kraków, analizując z różnych  perspektyw  medioznawczych,  między  innymi, następujące problemy:

•   prywatność i jej ochrona w mediach;

•   różne oblicza i odsłony prywatności  w mediach i ich etyczne aspekty;

•   media publiczne i prywatne;

•   dobro wspólne a własność prywatna w mediach;

•   prywatność w social media; społeczny wymiar prywatności w Internecie;

•   intymność, prywatność, społecznościowość;

•   sfera intymna w mediach: jej naruszanie i ochrona;

•    ochrona    własności    prywatnej    mediach    oraz    ochrona    dobra    wspólnego    wobec nieuzasadnionych roszczeń prywatnych interesów;

•   niesprawiedliwa cena własności prywatnej w sferze publicznej;

•   gra prywatnością w talk show i w talent show; vouyeryzm i ekshibicjonizm w mediach;

•   edukacja medialna: mądre i kompetentne wykorzystanie mediów w sferze prywatnej;

•   public relations w sferze prywatnej człowieka;

•   „prywatny” dziennikarz i „prywatne”, obywatelskie dziennikarstwo;

•   prywatność w odbiorze mediów – mądre i umiejętne korzystanie z mediów itd.

Konferencji towarzyszył będzie – zgodnie z głównym założeniem naszych konferencji: konfrontacja teorii z praktyką – panel dyskusyjny z udziałem dziennikarzy mediów lokalnych i ogólnopolskich oraz praktyków  komunikowania  społecznego oraz spotkanie autorskie ze znanym dziennikarzem.

Szczegółowy program Konferencji

13 maja 2015

ul. Bobrzyńskiego 10, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Biblioteka Główna UPJPII

8.30-9.30
Przyjęcie i rejestracja Uczestników

9.30-9.50
Uroczyste rozpoczęcie Konferencji

ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII
Przewodniczący Konferencji
ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal
Prorektor ds. rozwoju i polityki kadrowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
ks. dr hab. Antoni Świerczek
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

9.50-11.30
Sesja plenarna I: Media a prywatność

Przewodniczenie:
ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

prof. dr hab. Walery Pisarek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
G. Orwell: 2051

ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Dobrowolne oddanie prywatności w mediach

prof. dr hab. Leon Dyczewski OFM (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
„Prywatność i publiczność” w mediach – aspekty etyczne

dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz (Uniwersytet Jagielloński)
Panoptyzm mediów a przekształcenia koncepcji prywatności w konsumujących społeczeństwach zmediatyzowanych

prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski (Uniwersytet Wrocławski)
Prywatność w świecie totalnej inwigilacji

11.30-11.50
Przerwa na kawę, Biblioteka Główna UPJPII

11.30
Briefing medialny

11.50-13.30
Sesja plenarna II: Prywatność jako wartość

Przewodniczenie:
prof. dr hab. Leon Dyczewski OFM (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Razem będąc sobą: dorobek religii a współczesna kwestia privacy w mediach społecznościowych

prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Warszawski)
Kultura fotografii dziennikarskiej. Etyka czy sensacja?

dr hab. Mariusz Wojewoda (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Etyka cnót w przestrzeni prywatnej i przestrzeni medialnej

doc. Terézia Rončáková, PhD., (The Catholic University in Ruzomberok)
Úloha osobných príbehov homosexuálnych párov v mediálnom diskurze pred slovenským referendom o rodine

doc. dr Piotr Lehr-Spławinski (Uniwersytet Warszawski)
Prywatność metafory a uspołeczniony postlingwizm w mediach

13.30
Obiad, Biblioteka Główna UPJPII

14.30-16.20
Sesja tematyczna 1 (aula): Racjonalne granice prywatności w mediach
Przewodniczenie: prof. dr hab. Ignacy Fiut (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

dr Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Granice „kultury obnażania” – media i hiperprywatność

dr Maja Megier (Politechnika Koszalińska)
Prywatność w epoce cyfrowej globalizacji

dr Dorota Bis (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Inkluzja i ekskluzja cyfrowa w mediach społecznościowych

dr Klaudia Cymanow-Sosin (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Od medialnych obszarów przemilczeń po onkocelebrytyzm – studium przypadku ks. Jana Kaczkowskiego

dr Marcin Polakowski (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej)
Współczesna kondycja sfery publicznej w kontekście przemian liberalizmu

mgr Leszek Świeca (Uniwersytet Śląski w Katowicach i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Etyka w komunikacji społecznej – utylitaryzm versus makiawelizm

ks. dr hab. Zbigniew Waleszczuk (Katholische Universität Eichstätt)

14.30-16.20
Sesja tematyczna 2 (sala konferencyjna): Medialne gry prywatnością
Przewodniczenie: prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego)

dr Beata Wojewoda (Politechnika Śląska)
Medialne gry z cierpieniem

ks. dr Sławomir Soczyński SDS (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Prywatność i jej medialna komercjalizacja

dr Dorota Narewska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Aspekty etyczne medialnych narracji o chorobie, śmierci i pochówku osób publicznych w dobie postmodernizmu

mgr Paweł Wieczorek (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)
Walka algorytmu z użytkownikiem, czyli jak social media rządzą informacją

mgr Kamila Maria Rączy (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Prywatność jako narzędzie władzy w serialu „House of Cards”

mgr Lucyna Krasowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Dziecko, prywatność w sieci

16.20-16.40
Przerwa na kawę, Biblioteka Główna UPJPII

16.40-18.30
Sesja tematyczna 3 (aula): Prywatność w dobie nowych technologii

Przewodniczenie:
dr Krzysztof Gurba (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr Andrzej Postawa SDB (Politechnika Wrocławska)
Privacy and new technologies

dr Grażyna Osika (Politechnika Śląska)
„Polityka prywatności” użytkowników nowych mediów – uwarunkowania kompetencyjne

ks. mgr Paweł Kaszuba (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Cyberprzestrzenne zagrożenia dla prywatności i realnej tożsamości

dr Barbara Koc-Kozłowiec (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
Prywatność w sieci w opinii użytkowników

dr Małgorzata Czapiga (Uniwersytet Wrocławski)
Jak czytamy mapy i jak mapy czytają nas?

mgr Dawid Kaczmarczyk (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Analiza i możliwości badania komunikatu wiralowego w Internecie

16.40-18.30
Sesja tematyczna 4 (sala konferencyjna): Prywatność w social media
Przewodniczenie: dr Klaudia Cymanow-Sosin (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr Sławomir Czapnik (Uniwersytet Opolski)
Od skopofilii do inwigilacji. Zygmunt Bauman o obnażaniu prywatności w mediach społecznościowych

mgr Paulina Guzik (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Rewolucja Facebooka czy aktywny PR w nowych mediach? Portale społecznościowe w trakcie tzw. Arabskiej Wiosny

mgr Ilona Dąbrowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Kultura transparencji w serwisach społecznościowych

mgr Adam Michel  (Uniwersytet Wrocławski)
Prywatność dyplomaty w mediach społecznościowych: granica między nieoficjalną i oficjalną działalnością aktorów dyplomacji

mgr Łukasz Wróblewski (Uniwersytet Jagielloński)
W lustrze Facebooka. O zaniku prywatności i przymusie upublicznienia

mgr Anna Rubaj (Uniwersytet Śląski)
Public relations w sferze prywatnej człowieka na przykładzie mediów społecznościowych

mgr Agnieszka Morzy (Uniwersytet Warszawski)
Poranek z Fejsie z CocaColą, wieczór – z Toyotą. Jak marki komunikują się w mediach społecznościowych?

19.30
Kolacja, Kraków, ul. Bernardyńska 3, sala UPJPII (parter)

14 maja 2015
ul. Bernardyńska 3, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

9.00-10.50
Sesja tematyczna 5 (aula Ip.): Prywatność jako wyzwanie dla mediów i dziennikarstwa
Przewodniczenie:
prof. nadzw. dr hab. Wojciech Furman (Uniwersytet Rzeszowski)

dr Krzysztof Gurba (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Niechciana mądrość tłumu – wpływ crowd-dziennikarstwa na dystrybucję agendy medialnej

dr Sebastian Musioł (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Komercjalizacja informacji a przyszłość mediów – problem płatnej dystrybucji treści w mediach elektronicznych a przyszłość prasy

red. dr Joanna Sosnowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Życie jak scenariusz, scenariusz jak życie – o autotematycznych schematach tworzenia programów telewizyjnych

dr Marek Chyliński (Uniwersytet Opolski)
Mechanizmy odpowiedzialności dziennikarstwa i mediów

dr Aneta Wójciszyn-Wasil (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Prywatne, osobiste, intymne. Formy personalizacji wypowiedzi w przekazie radiowym

red. mgr Maria Kołtunowska (TVP, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Prywatne, rządowe czy publiczne? Media jako element wojny informacyjnej

9.00-10.50
Sesja tematyczna 6 (sala 217, IIp.): Etyczne, prawne i psychologiczne aspekty prywatności w mediach
Przewodniczenie: prof. nadzw. dr hab. Izabela Dobosz (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

prof. dr hab. Maria Teresa Lizisowa (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Dobro wspólne czy prywatne w legislacji europejskiej – medialne echa „Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet”

dr Elżbieta Czarny-Drożdżejko (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Ochrona danych osobowych w Internecie w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości

ks. dr Rafał Leśniczak (Ośrodek Naukowo-Badawczy UKSW w Łodzi)
Granice wolności słowa a privacy – meandry rynku medialnego Włoch i Niemiec

dr Mariusz Makowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Psychologia haseł dostępu. Bezpieczeństwo, wygoda, prywatność

sędzia Zygmunt Drożdżejko (Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty)
Prawne zagadnienia ochrony wizerunku w mediach na tle orzecznictwa sądowego

mgr Emilia Kotnis-Górka (Uniwersytet Jagielloński)
Rodzina – dobro prywatne czy część wizerunku? Wartości rodzinne w programach wyborczych i kampaniach kandydatów na prezydenta RP w 2015 roku

mgr Elżbieta Pisarczyk (Tygodnik Niedziela)
Prywatność w Sieci - czy jeszcze istnieje?

10.50-11.10
Przerwa na kawę

11.10-13.00
Sesja plenarna III: Prawo do prywatności
Przewodniczenie: prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Warszawski)

prof. nadzw. dr hab. Izabela Dobosz (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Prawo do intymności i jego ochrona przed naruszeniami w publikacjach dziennikarskich

prof. nadzw. dr hab. Wojciech Furman (Uniwersytet Rzeszowski)
Personalizacja a prywatność w komunikowaniu politycznym

dr hab. Marta Bolińska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Fotografie czarno-białe, czyli autobiografia niekompletna (Katarzyna T. Nowak, „Moja mama czarownica. Opowieść o Dorocie Terakowskiej”)

prof. nadzw. dr hab. Igor Borkowski (Uniwersytet Wrocławski)
„Publiczne – prywatne“ w praktyce media relations polskich klasztorów klauzurowych

13.00-13.15
Podsumowanie i zakończenie Konferencji (aula Ip.)

13.15
Obiad

Pozostałe informacje na stronie: www.etykamediow.pl. Portal franciszkanska3.pl jest patronem medialnym konferencji.

;