Imieniny: Rudolfa, Roberta

Wydarzenia: Światowy Dzień Chorych Na Chemofilię

Skarby Kościoła

Konserwacja najcenniejszych archiwaliów zakończona

 fot. mat. pras.

Zakończyły się prace konserwatorskie 38 tomów rękopiśmiennych Akt Officialiów i Episcopaliów Archidiecezji Krakowskiej. To najstarszy i najważniejszy zbiór archiwaliów przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej. Składają się na niego rękopisy powstałe od pocz. XV do końca XVIII w.

 

Te księgi są nieocenionym źródłem dla badaczy historii Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Akta Officialia Archidiecezji Krakowskiej to zapisy dokumentujące działalność oficjała (osoby stojącej na czele sądu biskupiego) w latach 1410-1796. Akta Episcopalia to akta dokumentujące aktywność biskupów krakowskich na przestrzeni czterech wieków, od czasów jagiellońskich po rozbiory (lata 1466-1797).

Akta Officialia Archidiecezji Krakowskiej
Akta Officialia, spisywane w latach 1410-1796, to akta sądowe oficjała, czyli osoby stojącej na czele sądu biskupiego. W tych rękopiśmiennych dokumentach (zszywanych później w kolejne roczniki) zostały uwiecznione bardzo różnorodne, najczęściej praktyczne sprawy: potwierdzenia stawienia się na rozprawę, ustanowienie pełnomocników stron procesowych, zobowiązania zwrotu pożyczki itp. Tym samym odnajdujemy w tych dokumentach nie tylko konkretne nazwiska, osoby, nazwy miejscowości, parafii, czy dekanatów, ale także emocje tamtych czasów – spory, roszczenia, zobowiązania, powinności…. kompletny obraz przeszłości z czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Akta Episcopalia Archidiecezji Krakowskiej
Akta Episcopalia, pisane w latach 1466-1797, to inaczej akta czynności biskupów krakowskich. Te rękopiśmienne księgi zawierają wszelkie akty prawne wynikające z władzy administracyjnej i sądowej biskupów krakowskich w zakresie prawa kanonicznego, władzy książęcej w należącym do diecezji Księstwie Siewierskim i patrymonialnej w dobrach biskupstwa, a także kopie pism skierowanych do biskupa i wychodzących z kancelarii biskupiej.

Zbiór Acta Officialia i Episcopalia
Cały, liczący w sumie 625 tomów zbiór rękopiśmiennych kodeksów utrwala fakty niesłychanie istotne dla historii poszczególnych parafii, całej Diecezji Krakowskiej i Rzeczpospolitej Obojga Narodów.  
To zbiór niesłychanie cenny także z tego powodu, że składają się nań kompletne „brudnopisy” (notatki, protokoły sporządzane „na bieżąco”), jak i „czystopisy” (teksty przepisane i „wygładzone” przez sekretarza) poszczególnych ksiąg-roczników. Badacze i historycy mają unikatową możliwość porównywania obydwu sposobów przedstawiania i utrwalania faktów historycznych.

KONSERWACJA NAJCENNIEJSZYCH ARCHIWALIÓW ZE ZBIORÓW ARCHIWUM KURII METROPOLITALNEJ w KRAKOWIE
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

;