Imieniny: Wincentego, Wodzislawa, Marcina

Wydarzenia: Dzień Czerwonego Kapturka

Nauczanie

List pasterski metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego na Adwent 2023 roku

arcybiskup marek jędraszewski fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

- Wraz z przypadającą na dzień dzisiejszy 1. Niedzielą Adwentu rozpoczyna się dla nas szczególnie ważny i piękny czas przygotowywania naszych serc i umysłów na bliskie już obchody przyjścia Pana - pisze w liście pasterskim na Adwent abp Marek Jędraszewski.

 

Publikujemy pełną treść listu:

Ukochani Archidiecezjanie!

Wraz z przypadającą na dzień dzisiejszy 1. Niedzielą Adwentu rozpoczyna się dla nas szczególnie ważny i piękny czas przygotowywania naszych serc i umysłów na bliskie już obchody przyjścia Pana.

To przyjście, które dokonało się przed wiekami, było dziełem miłości Boga do człowieka. Podczas nocnej rozmowy z Nikodemem Chrystus mówił o Ojcu niebieskim, który „tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Z przekazów ewangelijnych wiemy, że nie wszyscy, niestety, w Niego wtedy uwierzyli. Święty Jan Apostoł, odnosząc się do tego faktu, z wyczuwalnym smutkiem i żalem stwierdzał w „Prologu” do swej Ewangelii: „Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli” (J 1, 10-11). Jednakże byli i tacy, który od samego początku przyjęli Syna Bożego sercem przenikniętym ufną wiarą i żarliwą miłością. Pośród nich w pierwszym rzędzie byli Najświętsza Maryja Panna i Jej Czcigodny Oblubieniec św. Józef, którzy są szczególnymi patronami adwentowego czasu. To przede wszystkim o nich pisał dalej w swym „Prologu” św. Jan: „Wszystkim tym jednak, którzy Je – Słowo Boże – przyjęli, dało [Ono] moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (J 1, 12a). Dlatego też dane im było już od chwili cudownej betlejemskiej nocy oglądać „chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy” (J 1, 14 b).

Drodzy Siostry i Bracia!

Istotę tajemnicy Wcielenia wyraził św. Jan znanymi nam wszystkim słowami: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14a). Do radosnych obchodów tej tajemnicy będziemy się przygotowywać przez cały Adwent, zwłaszcza poprzez udział we Mszach świętych roratnich, tak głęboko wpisanych w naszą polską tradycję. Na nieskończoną miłość Boga, objawioną nam w Jezusie Chrystusie musimy przecież odpowiedzieć naszą miłością – miłością naszych szczerych i pełnych wdzięczności serc. Serc, które w noc Bożego Narodzenia będą witały oczekiwanego Zbawiciela świata słowami przepięknej polskiej kolędy Wśród nocnej ciszy: „Ach, witaj, Zbawco, z dawna żądany,/ tyle tysiący lat wyglądany!/ Na Ciebie, króle, prorocy/ czekali, a Tyś tej nocy/ nam się objawił”.

Ta właśnie kolęda zawiera w sobie także niezmiernie ważny eucharystyczny wątek. W kolejnej zwrotce śpiewamy bowiem: „I my czekamy na Ciebie, Pana,/ a skoro przyjdziesz na głos kapłana,/ padniemy na twarz przed Tobą,/ wierząc, żeś jest pod osłoną/ chleba i wina”. Tajemnica Wcielenia – tajemnica obecności pośród nas Jednorodzonego Bożego, który stał się Człowiekiem – znajduje swoje przedłużenie w obecności Pana Jezusa pod świętymi eucharystycznymi postaciami Chleba i Wina. Mimo tego bowiem, że Pan Jezus w chwili Wniebowstąpienia zasiadł po prawicy swego Ojca, jest On nieustannie pośród nas, dając się nam jako Pokarm. W ten sposób spełniają się Jego słowa, które skierował do Apostołów, żegnając się z nimi na Górze Oliwnej: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20 b).

Ukochani Siostry i Bracia!

Tajemnicę tej błogosławionej obecności Chrystusa pośród nas i dla nas pragniemy w sposób szczególnie głęboki przeżywać w naszej Archidiecezji Krakowskiej podczas Kongresu Eucharystycznego, który będzie trwał od 28 marca do 15 czerwca 2024 roku. Dzięki niemu chcemy umocnić nasze więzy wiary, nadziei i miłości z Bogiem, z drugim człowiekiem i z Kościołem. Dzisiejszym listem, tradycyjnie na początku Adwentu skierowanym do Was, pragnę Was o tym z wielką radością powiadomić i gorąco zaprosić do żywego uczestnictwa. Pragniemy, aby Kongres Eucharystyczny stał się wielką wspólną modlitwą całego Ludu Bożego naszej Archidiecezji – kapłanów, sióstr zakonnych, osób konsekrowanych i wiernych świeckich wszystkich stanów i każdego wieku. Zainaugurujemy go Mszą świętą Krzyżma sprawowaną przez kapłanów w poranek Wielkiego Czwartku, a zakończymy ponad dwa i pół miesiąca później, w połowie czerwca. Niech będzie to dla nas wszystkich błogosławiony czas dziękowania Panu Bogu za to, że Jego Jednorodzony Syn, który stał się Człowiekiem, jest nieustannie pośród nas, karmiąc nas sobą, abyśmy nie ustali w drodze i aby nie ustała nasza wiara (por. Mt 15, 32; Łk 22, 32). Dlatego w tym Adwencie rozpoczynamy duchowe przygotowania zarówno do Świąt Bożego Narodzenia, jak i do Kongresu Eucharystycznego.

Hasłem Kongresu są słowa Pana Jezusa „Jestem z wami” (por. Mt 28, 20). Rozważając je będziemy chcieli umacniać nasze więzy z Kościołem, który jest naszą Matką. Kościół rodzi się bowiem z Eucharystii i Eucharystią żyje poprzez każdą sprawowaną Mszę świętą. Jak pisze św. Jan Paweł II Wielki w swej ostatniej encyklice Ecclesia de Eucharistia, opublikowanej w Wielki Czwartek 2003 roku, „dzięki zjednoczeniu z Ciałem Chrystusa Kościół coraz głębiej staje się w Chrystusie «jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego»” (EdE, 24). Wagę każdej indywidualnej i wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu jako niezmiernie istotnego przejawu pobożności eucharystycznej podkreślił Ojciec Święty, odwołując się do osobistych przeżyć: „Jest więc zadaniem pasterzy Kościoła, aby również poprzez własne świadectwo zachęcali do kultu eucharystycznego, do trwania na adoracji przed Chrystusem obecnym pod postaciami eucharystycznymi, szczególnie podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu. Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J 13, 25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!” (EdE, 25).

Niech te słowa wiary i miłości św. Jana Pawła II będą dla nas wszystkich zachętą, aby w Eucharystii szukać dla siebie umocnienia i siły. Wielką w tym pomocą będzie aktywne włączenie się przez nas w obchody Kongresu Eucharystycznego.

Na czas tego szczególnego Adwentu 2023 roku przyjmijcie, Drodzy Siostry i Bracia, moje płynące z serca błogosławieństwo

✠ Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Krakowski

Źródło:
;