Imieniny: Heleny, Wieslawy, Ryty

Wydarzenia: Dzień Praw Zwierząt,

Małopolska

Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji – nowa odsłona Regionalnego Programu Stypendialnego

krakowski rynek fot. KP/Fra3.pl Rynek Główny w Krakowie

Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego przyjęli nowy regulamin Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji. Program finansowany jest ze środków własnych Województwa Małopolskiego. Planowany nabór wniosków o stypendium ruszy w okresie wakacyjnym.

 

Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji finansowane ze środków własnych Województwa Małopolskiego w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. Małopolski Program Stypendialny jest zupełnie nowym programem czerpiącym z doświadczeń dotychczasowego Regionalnego Programu Stypendialnego. Nie jest on jednak żadną jego modyfikacją, a zupełnie innym rozwiązaniem dostosowanym do aktualnych i przyszłych potrzeb edukacyjno – rozwojowych najzdolniejszych młodych Małopolan – uczniów oraz studentów.

- O Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II będą się mogli ubiegać wszyscy uczniowie, począwszy od klasy piątej szkoły podstawowej do ukończenia szkoły średniej oraz studenci. Każdy z ubiegających się o wsparcie powinien mieszkać i uczyć się w Małopolsce - mówi Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

W programie stypendialnym im. św. Jana Pawła II wszyscy uczniowie oraz studenci pierwszego roku mogą starać się o wsparcie stypendialne za szczególne osiągnięcia:

 • w zakresie aktywności społecznej,
 • artystyczne,
 • sportowe,
 • w naukach humanistycznych,
 • w naukach ścisłych,
 • w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć.

Ponadto studenci lat wyższych (począwszy od drugiego roku studiów licencjackich/inżynierskich, jednolitych studiów magisterskich lub studiów uzupełniających magisterskich) mogą starać się o wsparcie stypendialne za szczególne osiągnięcia:

 • w zakresie aktywności społecznej,
 • w zakresie multidysycplinarnych uzdolnień,
 • artystyczne,
 • sportowe.

Na szczególną uwagę zasługują stypendia, które dotychczas nie były dostępne w programie wsparcia Województwa Małopolskiego. Są to:

 • stypendium w zakresie aktywności społecznej dla uczniów i studentów, którzy wykazują się zaangażowaniem na rzecz społeczności do której należeli lub należą, wykraczającej poza zwyczajowo przewidziane obowiązki,
 • stypendium w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć dla uczniów, którzy wykazują uzdolnienia w wielu dziedzinach i nie dają się przypisać do określonej grupy uczniów zdolnych (np. humanistów); co istotne, uczeń, który ubiega się o co najmniej dwa rodzaje stypendiów zostaje z mocy Regulaminu zakwalifikowany do tej kategorii,
 • stypendium w zakresie nauk ścisłych dla uczniów – dotychczas niedostępne, a tylko po części realizowane przez Regionalny Program Stypendialny współfinansowany ze środków UE, gdzie brano pod uwagę także przedmioty przyrodnicze i języki obce,
 • stypendium w zakresie multidyscyplinarnych uzdolnień dla studentów lat wyższych, a więc studentów, którzy studiują na co najmniej dwóch kierunkach studiów.

Ponadto dokonano włączenia stypendium losowego przewidzianego dla uczniów oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej (śmierć lub przebywanie w hospicjum (opiece paliatywnej) rodzica na którego utrzymaniu pozostawał uczeń lub student) do każdego rodzaju stypendium pod postacią punktów premiujących (wyrównujących szanse edukacyjne).

Aktualny Regulamin całkowicie na nowo definiuje kryteria formalne, a więc dostępowe. Taka zmiana powoduje możliwość ubiegania się o stypendium przez osoby szczególnie uzdolnione, które dotychczas nie mogły tego uczynić. Do tej pory bowiem warunkiem złożenia aplikacji w RPS była wysoka średnia ocen, często wynosząca powyżej 5.0.

Nowy Regulamin, przyjęty przez małopolskich radnych, definiuje nowe kryterium dostępowe, jakim są efekty pobierania przez ucznia lub studenta nauki. Przepustką do uczestniczenia w programie jest więc zajęcie odpowiednio wysokiego miejsca w konkursie, turnieju czy olimpiadzie, uczestnictwo w  zawodach sportowych właściwej rangi, a w przypadku stypendium za aktywność społeczną czas trwania takiej działalności i pełniona w niej funkcja. Średnia ocen oczywiście pozostaje, ale jako kryterium punktowane, dodatkowe. Co istotne, ocena uzyskana z religii czy etyki również może być podstawą wyliczenia średniej ocen, o ile uczeń uczęszcza na takie zajęcia w szkole – w poprzednich edycjach programu nie było możliwości zaliczenia tego przedmiotu dla osób poświęcających swój czas na realizację zajęć w tym zakresie. Wprowadzono także wymóg uzyskania odpowiedniej oceny z zachowania – bardzo dobrej, a przy stypendium społecznym – wzorowej.

Wszystkie zmiany wprowadzone w programie stypendialnym wynikają z wieloletniego doświadczenia, rozmów i konsultacji prowadzonych podczas realizacji projektu, a więc licznych sugestii rodziców, nauczycieli oraz samych zainteresowanych – uczniów i studentów.

Tym samym zachęcamy wszystkich szczególnie uzdolnionych uczniów i studentów mieszkających i pobierających naukę w Małopolsce do śledzenia naszej strony, gdzie zamieszczane są aktualne informacje dot. przyznawania m.in. Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji.

Oceń treść:
Źródło:
;