Imieniny: Eryka, Feliksa, Jana

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Muzeów

Małopolska

Mamy wobec naszego Największego Rodaka szczególne zobowiązanie

sesja sejmiku fot. Biuro Prasowe UMWM

W poniedziałek 26 października odbyła się zdalna XXVI Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego. Sejmik uroczyście przyjął deklarację w związku z ogłoszeniem Świętego Jana Pawła II Patronem Województwa Małopolskiego. Jednym z głównych punktów obrad była informacja w sprawie sytuacji epidemicznej na terenie Małopolski.

 

22 października, podczas uroczystości związanych z 42. rocznicą rozpoczęcia pontyfikatu przez św. Jana Pawła II, w Sanktuarium św. Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie na Białych Morzach przekazano do publicznej wiadomości informację, iż 5 października 2020 roku watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, w odpowiedzi na prośbę Metropolity Krakowskiego z dnia 14 listopada 2019 roku, specjalnym dekretem potwierdziła, że św. Jan Paweł II jest patronem przed Bogiem Województwa Małopolskiego.

Przypomnijmy, że zabiegały o to władze województwa: Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski oraz radni. Dokument, który odczytał ks. kan. Grzegorz Kotala, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie, wręczył Marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu oraz Przewodniczącemu Sejmiku Janowi Tadeuszowi Dudzie Arcybiskup Marek Jędraszewski.

26 października, w związku z ogłoszeniem Świętego Jana Pawła II Patronem Województwa Małopolskiego,  Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął deklarację o następującej treści:

Sejmik Województwa Małopolskiego z wdzięcznością przyjmuje zatwierdzenie przez Papieża Franciszka Świętego Jana Pawła II, Papieża, Patronem Województwa Małopolskiego.

W decyzji Stolicy Apostolskiej wydanej 5 października 2020 r., w dniu wspomnienia liturgicznego Świętej Faustyny Kowalskiej – apostołki Bożego Miłosierdzia, z którego kultem szczególnie związany był Święty Jan Paweł II – „Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (…) potwierdza, że Święty Jan Paweł II, Papież, jest Patronem przed Bogiem Województwa Małopolskiego”. Decyzja ta jest odpowiedzią na prośbę Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego, biorącą pod uwagę powszechne pragnienia, przekonanie innych biskupów, władz cywilnych, jak też wiernych naszego województwa i potwierdzeniem, że „kapłani i lud wierny Województwa Małopolskiego otaczają wyjątkową czcią Świętego Jana Pawła II, Papieża, który przez swój apostolski zapał zaprosił cały rodzaj ludzki do otworzenia drzwi Odkupicielowi i przyjęcia Jego Boskiego miłosierdzia”.

Patron to opiekun, osoba, której dokonania społeczność gotowa jest uznać za bliskie sobie, a jego postać łączy ludzi wokół wspólnych, budujących tożsamość, wartości. Decyzja Stolicy Apostolskiej to potwierdzenie silnych związków, jakie do końca życia łączyły Świętego Jana Pawła II z ziemią Jego urodzenia: z jej tradycją i kulturą, w których się wychował; bogactwem i różnorodnością przyrody, która zawsze była dla Niego świadectwem Bożej miłości ku ludziom; a przede wszystkim z jej mieszkańcami wywodzącymi się z różnych stanów, tradycji i religii, wśród których kształtował się Jego szacunek dla każdego człowieka.

Decyzja ta niesie też dla nas nadzieję, że Jego życie, działalność publiczna i nauczanie – zarówno dotyczące spraw społecznych, jak również podkreślające nienaruszalność godności każdego człowieka – mogą także dzisiaj, w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, łączyć Małopolan – zarówno wierzących w Boga, dającego początek wszelkim wartościom, jak i niewierzących, którzy uniwersalne wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i miłości wywodzą z innych źródeł.

Jako radni Województwa Małopolskiego z pełnym przekonaniem deklarujemy, że przyjmujemy na siebie to szczególne zobowiązanie związane z zatwierdzeniem Świętego Jana Pawła II, Papieża, Patronem Województwa Małopolskiego i wierzymy, że decyzja Stolicy Apostolskiej przyniesie Jego ziemi rodzinnej i wszystkim mieszkańcom Małopolski jak najlepsze owoce. Chcemy, żeby stała się ona zachętą do jeszcze większej troski o materialne, a zwłaszcza niematerialne świadectwo oraz wspomnienie życia, pracy i duchowości Naszego Największego Rodaka. Niechaj będzie to dla nas silny impuls przypominający, że jesteśmy – jako mieszkańcy Jego rodzinnej ziemi – zobligowani do szczególnej troski o dziedzictwo, które nam pozostawił.

Głęboko wierzymy, że decyzja Stolicy Apostolskiej będzie również zachętą do przyjęcia do naszego życia prywatnego i społecznego Jego nauk, wskazań i apeli, które zawsze kierował do nas z troską i miłością. Trwałość rodziny, wychowanie młodych pokoleń, kulturowe zakorzenienie we własnej tradycji i historii, niezbędne każdemu społeczeństwu wolność i solidarność, a wreszcie ład moralny i etyczny w życiu wspólnotowym, który mając korzenie chrześcijańskie łączy się z silnym wewnętrznym dążeniem każdego człowieka ku Dobru i Prawdzie – to Jego wskazania dla nas, które pozostają wciąż aktualne.

Encykliki, słowa homilii i listów kierowanych do różnorodnych środowisk, nie tylko należących do Kościoła Katolickiego, pozostają trwałym i wciąż aktualnym przesłaniem Świętego Jana Pawła II dla wszystkich pokoleń. Nazywany „Świadkiem Nadziei”, był i pozostał autorytetem, wzorem do naśladowania, jako człowiek bezgranicznie oddany ludziom, autentycznie zatroskany o ich los. Był orędownikiem porozumienia i to zarówno wówczas, gdy podejmował ekumeniczny dialog międzyreligijny, występując jako następca świętego Piotra, jak i wtedy, kiedy inicjował i włączał się w światową debatę o fundamentalnych zagadnieniach, z którymi zmaga się współczesny świat i współczesny człowiek: nierówności społeczne, ubóstwo, kryzys rodziny, godność ludzkiej pracy, przemiany kulturowe.

Swoją naukę, a szczególnie przesłanie zawarte w encyklice Veritatis splendor kierował do wszystkich ludzi dobrej woli, pragnąc służyć każdemu człowiekowi i całemu światu. Święty Jan Paweł II, znając zasięg i reguły filozoficznego dyskursu, zwracał się z najszerszej, bo racjonalnej, płaszczyzny odniesienia do wszystkich, także niechrześcijan i niewierzących. Prawo naturalne, dobro moralne i prawda to wartości uniwersalne, dzięki którym – zdaniem Papieża-Polaka – możliwe jest zbudowanie systemu norm życia moralnego wyzwalających człowieka naszych czasów i ukazujących jego właściwą godność.

– Święty Jan Paweł II pozostanie zawsze dla osób wierzących nauczycielem wiary prowadzącym do Chrystusa. Ale chcemy jednocześnie, aby ogłoszenie Go Patronem Województwa Małopolskiego – wydarzenie o silnej symbolicznej wymowie stało się dla wszystkich Małopolan – niezależnie od poglądów, wyznania, tradycji, do których się odwołujemy, tego, czy jesteśmy ludźmi wierzącymi, czy niewierzącymi – momentem jedności, zachętą do odnalezienia w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II tych wartości, które są nam wszystkim bliskie i łączą nas, czyniąc z nas prawdziwą wspólnotę –  jak podkreślono w deklaracji przyjętej przez Sejmik Województwa Małopolskiego.

Uroczystemu przyjęciu deklaracji towarzyszyło odtworzenie wystąpień metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego oraz kardynała Stanisława Dziwisza. Wysłuchano hymn „Nie zastąpi Ciebie nikt”, powstały z okazji obchodzonej w tym roku 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Głos zabrali przewodniczący Klubów i radni, jak również marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski:

– Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoki Sejmiku, Dostojni Goście! My Małopolanie jesteśmy dumni, że to właśnie w Małopolsce przyszedł na świat, wzrastał, kształtował się i działał późniejszy papież Jan Paweł II. Z drugiej jednak strony, bez wątpienia, mamy wobec naszego Największego Rodaka szczególne zobowiązanie, którym jest troska o to, aby przekaz Jego nauk nie pozostał nigdy jedynie wzruszającym wspomnieniem, ale wciąż nieustannie, pozytywnie i w żywy sposób oddziaływał na nasze życie. Dlatego też 31 maja w 2019 roku Sejmik Województwa Małopolskiego zwrócił się z prośbą do arcybiskupa metropolity krakowskiego, ekscelencji ks. abp. Marka Jędraszewskiego oraz biskupów ordynariuszy diecezji, obejmujących w części tereny naszego regionu, o ustanowienie św. Jana Pawła II patronem województwa małopolskiego. Szanowni Państwo, pamiętajmy co papież Jan Paweł II powiedział do nas 10 czerwca w 1979 roku na krakowskich Błoniach. Cytuję fragment: „I dlatego pozwólcie, że zanim odejdę, popatrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga. I popatrzę stąd na Polskę (…) I dlatego, zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Taką jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni z których wyrastamy” –  mówił marszałek Witold Kozłowski.

– Pozwólcie Państwo, że na uwieńczenie całego procesu  dochodzenia do właśnie tego dzisiejszego wspaniałego, uroczystego dnia, podziękuję w pierwszej kolejności moim koleżankom i kolegom radnym, którzy właśnie 31 maja w 2019 roku poparli inicjatywę ustanowienia św. Jana Pawła II patronem województwa małopolskiego. Podziękuję też bardzo serdecznie hierarchom Kościoła Krakowskiego, ekscelencji metropolicie krakowskiemu ks. arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu, podziękuję również za wsparcie duchowe eminencji ks. kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi, ale także podziękuję wszystkim biskupom sąsiednich diecezji: biskupowi tarnowskiemu Andrzejowi Jeżowi, biskupowi sosnowieckiemu Grzegorzowi Kaszakowi, biskupowi bielsko-żywieckiemu Romanowi Pindlowi, biskupowi kieleckiemu Janowi Piotrowskiemu, biskupowi rzeszowskiemu Janowi Wątrobie. Wszystkim osobom duchownym, konsekrowanym i świeckim, które przez ten cały okres wspierały nas w procesie dochodzenia do ostatecznego zatwierdzenia św. Jana Pawła II patronem województwa małopolskiego. Do wszystkich kieruję - Bóg zapłać –  powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Kolejnym punktem porządku obrad zdalnej XXVI Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego było przedstawienie informacji w sprawie sytuacji epidemicznej na obszarze województwa małopolskiego. Sytuację referowali wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wicewojewoda Zbigniew Starzec oraz małopolski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Jarosław Foremny. Sytuacja jest bardzo poważna, graniczna. Jak mówił wojewoda Łukasz Kmita, system ochrony zdrowia w Małopolsce jest bardzo mocno obciążony. Wojewoda podkreślał, że absolutnie niezbędne jest ścisłe przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.

– O dobrych informacjach, które w Małopolsce się dzieją, mogę powiedzieć tyle, że w ciągu ostatnich dni została zwiększona baza łóżek do około 1900 na początku ubiegłego tygodnia, natomiast w wyniku naszych działań, ale też przede wszystkim działań dyrektorów szpitali, medyków, ta liczba w przeciągu tygodnia zwiększyła się o 500, do 2400 łóżek przeznaczonych dla pacjentów covidowych. Oczywiście, w znacznej większości są to łóżka, które zostały przekwalifikowane z łóżek w szpitalach powiatowych, szpitalach miejskich, ale także, za co bardzo serdecznie dziękuję, szpitalach wojewódzkich. Jesteśmy w stałym kontakcie z panem marszałkiem Witoldem Kozłowskim i panem marszałkiem Łukaszem Smółką. Można powiedzieć, że każdego dnia kilka razy dziennie rozmawiamy, spotykamy się. Ten efekt synergii widać. Jeszcze raz pragnę bardzo serdecznie podziękować Zarządowi Województwa, bo dzięki tym wspólnym działaniom nie doszło w Małopolsce do tak dramatycznych scen, które gdzieniegdzie były obserwowane, czy za naszą południową granicą czy gdzie indziej – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Kierunki głównych działań w ramach opiewającego na 190 mln zł pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej przedstawił wicemarszałek Łukasz Smółka.

– Na wstępie pozwólcie, że podziękuję wszystkim medykom, lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym oraz służbom, straży pożarnej, policji, wszystkim osobom zaangażowanym w walkę z covidem. To jest heroiczna praca na rzecz naszych mieszkańców. Bardzo dziękuję wszystkim dyrektorom wojewódzkich podmiotów leczniczych. Codziennie spotykamy się z dyrektorami szpitali o godz. 9. Stałe łączenie przez godzinę. Dyrektorzy meldują o problemach. Problemy na bieżąco są rozwiązywane –  mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Wicemarszałek podkreślił, że wszystkie szpitale, te wojewódzkie, jak również wszystkie szpitale powiatowe oraz wszystkie szpitale resortowe działają w województwie małopolskim jak jeden organizm.

– Szpitale wojewódzkie przygotowują się i pracują praktycznie na coraz większych obrotach od marca. Od marca, kiedy pierwszą decyzję podjął marszałek województwa Witold Kozłowski, kierując fundusze na zakup środków ochrony osobistej z rezerwy kryzysowej Województwa Małopolskiego. Następnie zarząd podjął decyzję o zakupie 13 respiratorów. Aż przyszła kolej na realizację Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Pakiet medyczny w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej to 190 mln złotych dla placówek medycznych na zakup niezbędnego sprzętu do walki z pandemią –  mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Wicemarszałek przypomniał, że pierwszą decyzją w ramach pakietu medycznego stworzono magazyn rezerw, dla szpitali wojewódzkich, środków ochrony osobistej za ponad 10 mln zł.

– Kolejna decyzja to zakup 50 kompletnie wyposażonych ambulansów. Wartość jednego ambulansu to ponad 620 tysięcy złotych. Ambulanse są wyposażone w kardiomonitory, respiratory, transportowe łóżka itd. Zakupiliśmy przy tej okazji 50 respiratorów, ale również 50 urządzeń do dezynfekcji karetek, żeby karetki nie czekały w kolejkach na dezynfekcję – dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.

– W ramach pierwszego pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej zostało już dostarczone 85 procent sprzętu, który już służy pacjentom. Są to respiratory, kardiomonitory, łóżka do intensywnej terapii, termometry, czyli ten najpotrzebniejszy asortyment, który wskazywali sami dyrektorzy szpitali –  podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.

W obecnej sytuacji Małopolska Tarcza Antykryzysowa jawi się jako opatrznościowe działanie, reakcja niezwłoczna i w samą porę.

- Zwracam się do pana marszałka Witolda Kozłowskiego i do pana marszałka Łukasza Smółki. Powiem wprost. Dziękuję panom za to, coście zrobili. Gdyby całe państwo było tak przewidujące, działało w taki przemyślany i dobry sposób, jak Samorząd Województwa Małopolskiego, to pewnie ten problem z którym się w tej chwili wszyscy borykamy, byłby na dużo niższym, mniej niebezpiecznym poziomie. Bardzo doceniam wszystkie działania w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej dotyczące służby zdrowia. Bardzo doceniam. Uważam, że samorząd małopolski, zarząd, pan marszałek, że trudno wam zarzucić, że przespaliście te miesiące. Wprost przeciwnie. Przygotowywaliście Małopolskę do tego trudnego okresu, w którym się w tej chwili znajdujemy. I za to chciałem podziękować, bo tego wymaga zwykła uczciwość – mówił przedstawiciel opozycji, radny Jacek Krupa, b. marszałek województwa. Dodając, że środki z Unii Europejskiej, zasilające Małopolską Tarczę Antykryzysową, okazały się w tym trudnym czasie niezwykle pomocne.

Marszałek Witold Kozłowski podkreślał, że fundamentem, atutem Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej jest przyjęte od samego początku założenie o kompleksowym wzmacnianiu całego systemu.

– Na tym etapie mówimy o pakiecie medycznym, ale jest jeszcze pięć innych pakietów Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Pakiet przedsiębiorczość, pakiet płynności finansowej, pakiet społeczny, pakiet edukacyjny i pakiet rozwoju. Operujemy ciągle budżetem około miliarda złotych, ale przyznam się Państwu szczerze, że ten budżet, kiedy dokonamy ostatecznego podsumowania realizacji Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, będzie się wahał w granicach miliarda trzystu milionów – powiedział marszałek Witold Kozłowski.

– Dołączam się do podziękowań dla wszystkich pracowników służby zdrowia, wszystkich służb ratowniczych, wolontariuszy, ale pozwólcie Państwo, że podziękuję również tej całej rzeszy ludzi, którzy w jakikolwiek sposób mają związek z realizacją Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Myślę, że spokojnie możemy mówić o około dwóch tysiącach ludzi u nas, w jednostkach naszych, a także naszych partnerów - mówił marszałek Witold Kozłowski.

Marszałek zaznaczył, że w walce z epidemią niezbędna jest powszechna odpowiedzialność, konsekwencja i dyscyplina. Te z pozoru małe kroki, konsekwentnie stosowane, mogą mieć olbrzymie znaczenie.

– Szanowni Państwo, maska nie może być noszona pod brodą. Maska ochronna jest po to, żeby chronić drogi oddechowe. Mycie, dezynfekcja rąk to jest absolutny wymóg tej chwili! Odległość, dystans społeczny to jest kolejny absolutny wymóg tej chwili! Jeżeli w Małopolsce będziemy się do tego konsekwentnie stosowali, to już jest bardzo dużo - apelował marszałek Witold Kozłowski.

Oceń treść:
Źródło:
;