Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

Dialog

Papież przyjął od rabinów deklarację „Między Jerozolimą a Rzymem”

 fot. Fotolia.com

„Dzięki łaskawości Najwyższego Pana przeżywamy obecnie owocny okres dialogu” – powiedział Papież, spotykając się z delegacją europejskich, izraelskich i amerykańskich rabinów. W jej skład wchodzili przedstawiciele Konferencji Rabinów Europejskich, Rady Rabinicznej Ameryki i komisji Wielkiego Rabinatu Izraela prowadzącej dialog z watykańską Komisją ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem. Przedstawili mu oni swój wspólny dokument o relacjach żydowsko-katolickich, zatytułowany „Między Jerozolimą a Rzymem”.

 

„Jest to tekst wyrażający szczególne uznanie soborowej deklaracji «Nostra aetate», której czwarty rozdział stanowi dla nas «wielką kartę» dialogu ze światem żydowskim. Istotnie, jego stopniowe wprowadzanie w życie pozwoliło, by nasze relacje stawały się coraz bardziej przyjazne i braterskie. Deklaracja «Nostra aetate» ukazała, że początki wiary chrześcijańskiej znajdują się już, zgodnie z boską tajemnicą zbawienia, w patriarchach, Mojżeszu i prorokach, oraz że zważywszy na wielkie dziedzictwo duchowe, jakie nam jest wspólne, należy rozwijać między nami wzajemną znajomość i szacunek, przede wszystkim przez studia biblijne i braterskie rozmowy (por. n. 4). W ostatnich dziesięcioleciach mogliśmy się w ten sposób do siebie zbliżyć, prowadząc skutecznie i owocnie dialog; pogłębiliśmy naszą wzajemną znajomość i umocniliśmy więzi przyjaźni” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek zwrócił uwagę, że żydowska deklaracja „Między Jerozolimą a Rzymem” nie ukrywa bynajmniej „różnic teologicznych między naszymi tradycjami wiary. Tym niemniej wyraża zdecydowaną wolę ściślejszej współpracy dzisiaj i w przyszłości”.

„Wasz dokument zwraca się do katolików, nazywając ich «partnerami, bliskimi sojusznikami, przyjaciółmi i braćmi we wspólnym dążeniu do lepszego świata, cieszącego się pokojem, sprawiedliwością społeczną i bezpieczeństwem». W innym miejscu uznaje się w nim, iż «mimo głębokich różnic teologicznych katolicy i żydzi podzielają wspólne wierzenia», jak również «przekonanie, że religie winny stosować postępowanie moralne i edukację religijną, a nie wojnę, przymus czy nacisk społeczny, aby wywierać wpływ oraz inspirować». Jest to bardzo ważne. Niech Przedwieczny Pan błogosławi i oświeca naszą współpracę, abyśmy mogli razem przyjmować i realizować Jego plany, które są zamiarami «pokoju, a nie nieszczęść», na «przyszłość pełną nadziei» (Jr 29, 11)” – dodał Papież.

Ojciec Święty złożył delegacji europejskich, izraelskich i amerykańskich rabinów życzenia z okazji rozpoczynającego się za kilka tygodni żydowskiego Nowego Roku. Prosił ich też o pamięć w modlitwie i polecił Bogu sprawę pokoju na świecie.

Oceń treść:
Źródło:
;