Imieniny: Filipa, Pauliny

Wydarzenia: Dzień Matki

Świat

modlitwa fot. Mazur/Episkopat.pl/Flicr.com

Do księgarń trafił Rocznik Papieski 2024 i Annuarium Statisticum Ecclesiae 2022. Pozycje opracował Centralny Urząd Statystyki Kościoła, a opublikowało Wydawnictwo Watykańskie. Liczba ochrzczonych katolików na całym świecie wzrosła z 1376 mln w 2021 r. do 1390 mln w 2022 r., co stanowi wzrost o 1,0%.

 

Lektura danych zawartych w Roczniku Papieskim dostarcza informacji na temat życia Kościoła katolickiego na świecie w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

W tym czasie erygowano 9 nowych stolic biskupich i 1 administraturę apostolską; 2 stolice biskupie zostały podniesione do rangi metropolii, a 1 wikariat apostolski do rangi biskupstwa.

Dane statystyczne zawarte w Annuarium Statisticum Ecclesiae stanowią podsumowanie głównych kierunków rozwoju Kościoła katolickiego na świecie.

Poniżej znajdują się informacje na temat niektórych podstawowych zagadnień dotyczących Kościoła katolickiego w latach 2021-2022:

Liczba ochrzczonych katolików na całym świecie wzrosła z 1376 mln w 2021 r. do 1390 mln w 2022 r., co stanowi wzrost o 1,0%.

Liczba ochrzczonych katolików na całym świecie wzrosła z 1376 mln w 2021 r. do 1390 mln w 2022 r. (episkopat.pl)

Tempo zmian różni się w zależności od kontynentu: podczas gdy w Afryce odnotowano wzrost o 3%, a liczba katolików wzrosła z 265 mln do 273 mln w tym samym okresie, na drugim końcu spektrum w Europie panuje stabilizacja (w 2021 i 2022 r. liczba katolików wynosi 286 mln). Sytuacje pośrednie odnotowano w Ameryce i Azji, gdzie wzrost liczby katolików jest znaczny (odpowiednio +0,9% i +0,6%), ale całkowicie zgodny z rozwojem demograficznym tych dwóch kontynentów. Stabilność, w wartościach bezwzględnych, które są oczywiście niższe, dotyczy również Oceanii.

Liczba biskupów w dwuletnim okresie 2021-2022 wzrosła o 0,25%, z 5 340 do 5 353. Ten ruch wzrostowy występuje w Afryce i Azji, ze względnymi zmianami wynoszącymi odpowiednio 2,1 i 1,4 procent. Stabilność odnotowano w Ameryce (2 000 osób) i Oceanii (130), podczas gdy w Europie nastąpił niewielki spadek (-0,6%) (z 1 676 do 1 666 osób).

Rok 2022 oznacza dalszy spadek liczby księży w porównaniu z rokiem poprzednim, utrzymując tym samym trwającą od 2012 r. tendencję spadkową.

Całkowita liczba księży na świecie w 2022 r. spadła o 142 z 407 872 w 2021 r. do 407 730. Podczas gdy Afryka i Azja wykazują trwałą dynamikę (odpowiednio +3,2% i 1,6%), a Ameryka pozostaje mniej więcej bez zmian, Europa, która ma największy udział w liczbie całkowitej, i Oceania, z drugiej strony, odnotowują ujemne wskaźniki zmian wynoszące odpowiednio 1,7% i 1,5%;

Liczba diakonów stałych nadal wykazuje znaczną wzrostową wartość: liczba diakonów wzrosła o 2% w 2022 r. w porównaniu z rokiem poprzednim, z 49 176 do 50 150. Liczba ta rośnie w znacznym tempie na wszystkich kontynentach. W Afryce, Azji i Oceanii, gdzie nadal nie osiągają 3% ogółu, ich liczba wzrasta o 1,1% do 1 380 w 2022 roku. Liczba ta poprawia się również w obszarach, w których ich obecność jest znacząca ilościowo. W Ameryce i Europie, gdzie mieszka 97,3% ogółu ludności, liczba diakonów w analizowanym dwuletnim okresie wzrosła odpowiednio o 2,1% i 1,7%;

Grupa zakonników, którzy nie są kapłanami, stanowi grupę kurczącą się na całym świecie: w 2021 r. było ich 49 774, a w 2022 r. 49 414. Spadek ten można przypisać, w kolejności ważności, grupom europejskim, afrykańskim i oceanicznym, podczas gdy w Azji liczba ta wzrosła, podobnie jak (w mniejszym stopniu) w Ameryce.

Siostry zakonne stanowią znaczną grupę: w 2022 r. ich liczba przewyższała liczbę księży na całej planecie o prawie 47%, a obecnie gwałtownie spada. W skali globalnej ich liczba spadła z 608 958 w 2021 r. do 599 228 w 2022 r., co stanowi względny spadek o 1,6%. Istnieją różnice w zachowaniu podczas analizy trendów czasowych dla poszczególnych regionów. Afryka jest kontynentem o największym wzroście liczby zakonnic, z 81 832 w 2021 r. do 83 190 w 2022 r., co stanowi wzrost o 1,7%. Za nią plasuje się Azja Południowo-Wschodnia, gdzie liczba zakonnic wzrosła z 171 756 w 2021 r. do 171 930 w 2022 r., co stanowi wzrost o zaledwie 0,1%. Ameryka Południowa i Środkowa wykazuje spadek: z 98 081 zakonnic w 2021 r. do 95 590 w 2022 r., co oznacza ogólny spadek o 2,5%. Wreszcie, istnieją trzy obszary kontynentalne z wyraźnym spadkiem: Oceania (-3,6%), Europa (-3,5%) i Ameryka Północna (-3,0%).

Spadek, który charakteryzuje trend powołań kapłańskich od 2012 r., utrzymuje się: w 2022 r. liczba seminarzystów z Wyższych Seminariów wyniosła 108 481, co stanowi zmianę o -1,3% w porównaniu z sytuacją sprzed roku. Analiza podsumowująca przeprowadzona na poziomie subkontynentów pokazuje, że lokalne trendy różnią się między sobą. Na przykład w Afryce liczba seminarzystów wyższych seminariów wzrosła o 2,1% w analizowanym okresie dwóch lat. We wszystkich częściach Ameryki nastąpił spadek powołań, co dało wahania na poziomie -3,2%. W Azji odnotowano spadek i liczba seminarzystów w 2022 roku była niższa o 1,2% względem 2021 roku. Kryzys powołań, który dotyka Europę od 2008 r., wydaje się nie kończyć: w dwuletnim okresie 2021-2022 liczba seminarzystów spadła o 6%. W Oceanii liczba powołań kapłańskich w 2022 roku jest o 1,3% wyższa niż w 2021 roku. W 2022 r. było 108 481 seminarzystów na całym świecie, kontynentem o największej liczbie seminarzystów pozostaje Afryka z 34 541 seminarzystami. Kolejne miejsca zajmują Azja z 31 767 seminarzystami, Ameryka z 27 738 seminarzystami, Europa z 14 461 seminarzystami i Oceania z 974 seminarzystami.

Źródło:
;