Imieniny: Julii, Danieli, Bogdana

Wydarzenia: Dzień Praw Człowieka

Pod oknem

Złoty jubileusz święceń kapłańskich abp. Marka Jędraszewskiego

arcybiskup marek jędraszewski fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

24 maja 1973 roku abp Marek Jędraszewski przyjął święcenia prezbiteratu. 50-lecie kapłaństwa świętował w Krakowie w sobotę 20 maja w katedrze na Wawelu.

 

Na początku Mszy św. z okazji złotego jubileuszu święceń kapłańskich abp. Marka Jędraszewskiego głos zabrał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. – W czasie dzisiejszej Eucharystii wyrażamy wdzięczność Bogu Wszechmogącemu za wszelkie łaski otrzymane przez naszego jubilata, księdza arcybiskupa Marka, podczas 50. lat jego pracy kapłańskiej oraz te, jakimi mógł on sam dzielić się z ludem Bożym w naszej ojczyźnie i poza jej granicami – zaznaczył abp Stanisław Gądecki.

Na zakończenie jubileuszowej Mszy św. arcybiskup przypomniał, że Jezus na początku publicznej działalności skierował do Nikodema słowa: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”. W Wieczerniku Zbawiciel powiedział: „Albowiem sam Ojciec was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga”. Uczniowie uwierzyli, że Jezus jest jednorodzonym Synem Bożym, nie wzgardzili Darem Ojca, umiłowali Chrystusa i dlatego Ojciec ich miłuje.

– W tych stwierdzeniach wyraża się pewien proces wiary każdego wiernego chrześcijanina, a w szczególności każdego kapłana. Te słowa mówią także o procesie wiary, jaki się we mnie dokonywał i nadal trwa. Uwierzyłem w Jezusa Chrystusa, w Jego posłanie przez Ojca dla naszego zbawienia – w to, że jest On Darem Ojca dla świata, w tym także i dla mnie. Odpowiedzią tej wiary stała się miłość do Chrystusa, wyrażona między innymi w moim biskupim zawołaniu Scire Christum – „Znać Chrystusa” – zaznaczył metropolita. Podkreślił, że jego zawołanie biskupie zostało zaczerpnięte ze słów św. Pawła: „Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego”. Stwierdził, że to poznanie należy pojmować nie tylko intelektualnie, ale głębiej w duchu powiedzenia św. Franciszka Salezego: „Serce przemawia do serca”. Metropolita wyraził swą ufność, że Bóg Ojciec go miłuje. – Dzisiaj, kiedy w tej przesławnej Katedrze na Wawelu obchodzę 50. rocznicę święceń kapłańskich, wszystko to brzmi wprost niewiarygodnie. Tym bardziej budzi się we mnie ogromne poczucie pokory, a przede wszystkim trudnej do wyrażenia wielkiej wdzięczności wobec Boga, który w swojej Opatrzności zechciał mnie powołać i wybrać na wy-łączną służbę dla Siebie i swego Kościoła – powiedział abp. Marek Jędraszewski.

Podziękował ludziom, którzy kształtowali w nim wiarę w Boga i miłość do Jego Syna Jezusa Chrystusa. Wyraził wdzięczność swoim śp. rodzicom oraz rodzeństwu i rodzinie. Złożył podziękowania księżom, a wśród nich duchownym, którzy opiekowali się w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku ministrantami na poznańskich Winogradach oraz wychowawcom i profesorom Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, z jego rektorem ks. prałatem profesorem Ludwikiem Wciórką na czele. Podziękował profesorom Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, a wśród nich wspomniał o. prof. Simonie Decloux SJ, promotorze jego tezy doktorskiej na temat filozofii Emmanuela Levinasa. Podkreślił, że Bóg na jego drodze życia postawił trzech wielkich świadków wiary, bez których nie sposób pojąć najnowszych dziejów Kościoła w Polsce, a także samych dziejów ojczyzny: ks. abp. Antoniego Baraniaka, bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz św. Jana Pawła II Wielkiego. Wspomniał osobistą, wręcz przyjacielską relację z kard. Zenonem Grocholewskim, który jest wzorem wewnętrznej prawości myślenia, słowa i czynu, a przy tym żarliwym patriotą.

Abp Marek Jędraszewski wskazał na trzy katedry w swym kapłańskim życiu: poznańską, w której otrzymał wszystkie święcenia, łódzką i krakowską. Z tymi katedrami są związane trzy Kościoły lokalne – Poznański, Łódzki i Krakowski, a zatem ich duchowieństwo i wierni świeccy. – Panu Bogu bardzo dziękuję za wszystkich księży biskupów i prezbiterów, wraz z którymi dane mi było w przeszłości, jak również i dzisiaj, pracować dla dobra Bożego ludu powierzonego przez Chrystusa naszej pasterskiej trosce; dziękuję równie serdecznie Najlepszemu Ojcu za wszystkim wiernych świeckich, których dane mi było spotkać w ciągu tych pięćdziesięciu lat i których wiara i umiłowanie Kościoła częstokroć były dla mnie zarówno zbudowaniem, jak i duchowym umocnieniem – podkreślił arcybiskup.

Wyraził wdzięczność wobec uczestników jubileuszowych uroczystości: Ojcu Świętemu Franciszkowi, który przesłał osobiste błogosławieństwo, kard. Stanisławowi Dziwiszowi, księżom arcybiskupom i biskupom z księdzem abp. Stanisławem Gądeckim, metropolitą poznańskim, przewodniczącym KEP na czele, przedstawicielom władz państwowych i samorządowych, ks. prałatowi Janowi Stanisławowskiemu za wygłoszoną homilię, wszystkim kapłanom, duchownym i osobom konsekrowanym, przedstawicielom korpusu konsularnego w Krakowie, wysokim przedstawicielom służb mundurowych, społeczności akademickiej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i Politechniki Poznańskiej, wiernym świeckim, członkom „margaretek, chórowi Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej II Stopnia im. kard. Franciszka Macharskiego oraz uczestnikom transmisji telewizyjnej.

Abp Marek Jędraszewski święcenia kapłańskie przyjął z rąk abpa Antoniego Baraniaka 24 maja 1973 r. W latach 1973-1975 był wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Odolanowie k. Ostrowa Wlkp. W 1975 r. został skierowany na studia specjalistyczne na Wydział Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, tam też 20 grudnia 1979 roku obronił pracę doktorską zatytułowaną: Le relazioni intersoggettive nella filosofia di Levinas. W latach 1980-1996 był adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był cenionym wykładowcą, który charakteryzował się wielką precyzją myślenia i nadzwyczajną pracowitością. W latach 1980-1987 był prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. W połowie lat 80. prowadził wykłady filozoficzne dla studentów u ojców augustianów w Krakowie. W 1996 objął stanowisko profesora wizytującego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W latach 1987-1996 był redaktorem, a od roku 1990 roku redaktorem naczelnym „Przewodnika Katolickiego”. W 1991 r. habilitował się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, na podstawie rozprawy Jean-Paul Sartre i Emmanuel Levinas – w poszukiwaniu nowego humanizmu. Studium analityczno-porównawcze. W roku 1996 otrzymał nominację na wikariusza biskupiego ds. nauki i kultury w Archidiecezji Poznańskiej oraz na przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Akademickiego w Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu. W 1996 r. został powołany na konsultora Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski. 17 maja 1997 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Święcenia biskupie Marek Jędraszewski przyjął dnia 29 czerwca 1997 roku w archikatedrze poznańskiej, a 2 stycznia 2002 roku otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. W KEP został członkiem Komisji Wychowania Katolickiego, członkiem Sekcji Nauk Filozoficznych w Komisji Nauki Wiary oraz Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, delegatem ds. Duszpasterstwa Akademickiego a także członkiem Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej. W 2014 został wybrany zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, w 2019 uzyskał reelekcję. W 2018 roku wszedł w skład Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP, a w 2020 został wybrany współprzewodniczącym tejże Komisji. 30 listopada 2013 papież Franciszek mianował go członkiem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, w tym czasie przyszły metropolita krakowski pełnił też funkcję delegata Rady Konferencji Episkopatów Europy ds. Duszpasterstwa Akademickiego. 11 lipca 2012 został mianowany przez papieża Benedykta XVI arcybiskupem metropolitą łódzkim. 8 grudnia 2016 papież Franciszek przeniósł abp Marka Jędraszewskiego na urząd metropolity krakowskiego.

Źródło:
;